Hamilelikte Yumurtalık

Hamilelikte YumurtalıkHamilelikte yumurtalık sırasında yumurtalıklara ne olur? İşlevi sona eren sarı cismin de gerilemesinden sonra, gebelik boyunca yumurtalıklarda artık faaliyet yoktur. Yumurtalıklar geçici olarak adeta canlılıklarını yitirmişlerdir ne foliküller uyarılır, ne ovulasyon olur, ne de hormon üretilir. Ostrojen ve progesteron da, gebelikle ilgili öteki hormonlar da artık bütünüyle plasanta son ve fetustan kaynaklanır.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kadın Hastalıkları

Kadın HastalıklarıKadın hastalıkları başka bölgelere yerleşen endometrium dokusu tıpkı rahim iç örtüsü dokusu gibi faaliyet yürütür. Bir başka deyişle, yumurtalık hormonlarının etkisi altında bu doku parçacıkları da periyodik olarak her ay şişer, kalınlaşır ve kanar. Kuşkusuz kanama miktarı çok azdır, ama endometrium kökenli doku parçacıklarının yapışkan hale gelmesine ve çevredeki normal dokulara yapışmasına yeter. İşin garibi, yer değiştirmiş bir doku kanser tabiatında olmadığı halde, büyüyüp leğen bölgesindeki komşu organlara yayılma eğilimi gösterir. Örneğin, rahimin dış arka yüzüne yerleşen doku parçacıkları giderek kor şu barsak duvarını istila edebilir. Çevredeki organların daha da zarar görmesini önlemeye çalışan doğa bu endometriois alanlarını yara dokusuyla kapatır. Uzun süredir şiddetli endometriosisi olan kadınlarda, yara dokusu adeta bağırsakları leğen bölgesi organlarına yapıştırır.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Kadın Erkek İlişkileri

Kadın Erkek İlişkileriKadın erkek ilişkileri ve aile huzurunu bozan ve boşanmaları kamçılayan evlilik bahtsızlıkları, yukarıda anketlerde belirtilen sebepler araştırma şekillerine, sosyal çevrelerine, memleketlere göre önem ve mahiyet itibariyle farklar gösterebilir. Meselâ İtalya’da Evlilik Psikolojisi kitabiyle şöhret kazanan Dino Origlia ve arkadaşlarının yapmış oldukları geniş ölçüde bir anket, evlilik bahtsızlıklarına ana sebepler olarak, esas tafsilâta girmemek üzere, aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Akraba Evliliği

Evlilik ve Akrabalık Kan BirliğiAkraba evliliği bundan önce de belirtildiği gibi, evliliğin gayesi sağlam bir nesil meydana getirmek ve bunu aynı sağlık şartları ile uzun süreli bir hayat geleceğine doğru uzatmak olduğuna göre, zürriyeti döl bozan bütün fizik ve ruhî faktörler derece derece önemlidir. Bunlar arasında kan birliği de önemli bir rol oynar. Son senelerde biyoloji bilginleri kanda özel mahiyette bir cevher buldular ve bunu ilk defa Rhesius adlı maymunun kanında tespit ettikleri için, bu kelimenin ilk harfleri olan Rh rumuzu ile adlandırdılar. Buna tıp dilinde Reha faktörü denir. Beyaz ırklı insanların % 85 i kanlarında müspet Rh taşırlar. Siyahlarda ve Çinlilerde bu müspet faktör nispeti daha yüksektir. Bir müspet Rh ile bir menfi Rh kan taşıyıcısı erkek ve kadın evlendiği takdirde beyazlarda olan evlenmelerde bu % 3 nisbetindedir bu çiftin mahsulü, bazı vakalarda, doğuşta veya kısa bir zaman sonra çok vahim bir klinik hâl gösterebilir. Buna Erythroblastosis derler. Bunda kan unsurlarından bazısının ve bilhassa alyuvarların nisbeti değişir önemli bir erime olduğu cihetle kansızlık, sarılık ve bütün vücudun şişmesi gibi belirtiler görülür. Bu hâl bazen ceninin, yâni embriyonun doğuşundan önce de ölümünü mucip olabilir. Ancak son zamanlarda, doğuştan hemen sonra yeni kan nakilleri ile birçok yeni doğumların kurtulması da mümkün olmaktadır. Evlenmeden önce her keşte aramak ideal birşeydir. Ancak kanları uyuşamaz görünen bazı çiftlerin sağlam çocukları da görülmektedir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Aşk Esareti

COS050112_182Aşk esareti her aşkta derece derece körü körüne bir tâbi olma ve köle olma, her şeyi göze aldırtan bir feragat, bilhassa aşkın ilk devrinde sevgi objesine karşı köle olam sözünü söyletecek kadar bir bağlantı vardır. Ancak bu çok defa yaşları birbirine yakın olan gençlerin aşklarında görülen ve bazen bir Romeo  Julliete, Paul,  Virginie, Manon  Lescuat, Kerem  Aslı gibi eserlerin tasvir ettiği sevda facialarım yaratan bu karşılıklı cezbeli bağlanma esasen hakikî sevdanın unsurlarından biridir. Lâkin bir cemiyette sosyal itibarı ve birkaç çocuk sahibi olan yaşlıca bir insanın her gece birçok müşteriler değiştiren bir genel kadına evlenme teklifine kadar varan çılgınca sevgi tutkunluğu bundan farklıdır.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Homoseksüalitenin Tedavisi

Homoseksüalitenin TedavisiHomoseksüalitenin tedavisi hakkında ileri sürülen sebepler ve oluşların çokluğu dolayısıyla tedavisi de oldukça karışıktır. Bunu üç gurup altında mütalâa etmek doğrudur. Arızî denilen yani cinsel münasebet imkânsızlıklarına bağlanan homoseksüalite için bir tedavi bahis konusu değildir. Zira bu homoseksüeller normal cinsel münasebet imkânına kavuşunca sapık temayüllü olmaktan kurtulurlar. Ancak bunlardan bazılarının da tekrarlı ve uzun mahrumiyetler esnasında zamanla homoseksüaliteye alışacaklarını göz önünde bulundurup ona göre tedbirler almalıdır. Hakikî homoseksüeller için ise mesele çok daha güçtür. Çünkü bunların çoğu kendilerini cinsiyet hastası veya anormal olarak kabul etmezler ve dolayısıyla tedavi arzusunu da belirtmezler. Hatta bunlar arasında bu sapıklığın meddahlığını ve felsefesini yapanlar ve başkalarını da buna teşvik edenleri vardır. Bu itibarla hakikî homoseksüeller içinde daha ziyade bu sapık itiyatlarını anormal bir hal ve cemiyete aykırı bir durum olarak sayıp da bundan kurtulmak arzusunu belirtenler için gerçek bir tedavi bahis konusu olabilir. Yoksa sapık cinsiyet bakımından ruh haletlerini değiştirmek arzusunu ve iradesini göstermeyenlerde tedavi külfetten başka bir şey değildir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Nymphomanie

NymphomanieNymphomanie kadının tabiî ve çok defa meşru cinsel münasebet hudutları dışında kalan mübalağalı tenasül faaliyetine Nymphomanie denir. Bu muhtelif şahıslarla bir türlü doymadan cinsi münasebetlerde bulunma dürtüşüdür. Bunlarda da hakikatte gerçek cinsel doyma yoktur. Eğer kadın fakir bir muhite mensup ve muhtaç ise az zaman zarfında cinsel dürtü ile dilediği gibi tatmin edilebilmek için fahişe olur. Nitekim genel kadınlar arasında Nymphomanlar daha çoktur. Bu gibi kadınlar yolda rastladıkları herhangi adama kendilerini kolaylıkla teslim ederler. Kadının asaleti, sosyal mevkii ve zenginliği, şehvanî dürtüsünü doyurma yolunda, her çeşit gayri meşru imkânlar bulmasına engel teşkil etmez. Nitekim ruh hekimleri bu gibi kadınlar için Messelina kompleksinden bahsederler. Vaktiyle Roma’da debil imparator Claudius’un karısı olan Messalina en aşağı tabaka insanlarına kadar inerek bir gece 14 atletle cinsel teslimiyetlerde bulunmuş ve Lysinka uydurma ismi ile geceleri randevu evlerine gitmiştir. Bu kadın ayni zamanda sadistti. Cleopatra’da bu tip kadınlardandı.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Ejakülâsyon Bozuklukları

Ejakülâsyon BozukluklarıEjakülasyon bozuklukları normal cinsel münasebetin son objektif safhasını ejakülâsyon teşkil eder. Birçok erkekler ve hatta henüz evlenme çağında bulunan delikanlılar erken inzal gibi ejakülâsyon gevşekliğinden ve diğer bozukluklarından şikâyet ettikleri cihetle marazî cephesini anlatmadan önce normal mekanizmasını incelemek faydalıdır. Ejakülâsyon normal cinsel fiilde meninin boşalması belirtisidir. Cinsel münasebetin daha ilk safhasında iç ifraz guddelerinin artan faaliyetlerine bağlı ruhsal duygusal mekanizmaların tesiri ile meni keseleri gerilmeğe ve dolmaya başlar. Gudde faaliyetinin şiddeti şahıslara, tembihlerin tabiatına ve derecelerine göre değişir. Yaş, itiyat gibi tali şartlar da rol oynar. Bütün bu belirtiler, mesanenin idrarla dolması halinde beliren işeme zorunluğu gibi, keselerin gerilmesine bağlı olmak üzere boşalma ihtiyacına müncer olur. Bu keseler tam dolma ve penisin vajenden ihsaslar alması hâlinde boşalırlar, işte bu bilhassa ejakülâsyonu teşkil eder. Bu kesik kesik ve git gide fasılaları ve fışkırma kuvvetleri azalan hecmelerle spermin dışarıya atılmasıdır. Bu yalnız başına hakiki ejakülâsyonu teşkil eder.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Farklılaşma

Cinsel FarklılaşmaCinsel farklılaşma yalnız açık marazî hallerde değil, normal sayılan şahıslarda bile erkeklik ve kadınlık farklarını ifade eden cinsel vasıflarda bariz değişiklikler olabilir. Bir kısım insanlarda karakter yeter derecede gelişmemiş yahut aksine tabiî inkişaf hududunu aşmıştır. Bir kısım insanlarda ise mukabil cinsin vasıfları bulunabilir. Bu özelliklere göre cinsiyette de tipler Biyotipoloji bahis konusudur. Bu iç salgı bezleri mütehassıslarından ruh hekimlerine, sosyologlardan adlî hekimlere kadar birçok şube uzmanlarını ilgilendirir. Gerçi cinsiyet gelişmesi ile bunun marazî olaylarını psikanaliz ekolü daha ziyade ruhi amillere ve cinsel baskılara bağlamaktadır. Muhakkak ki Freud’ün bundan önceki sohbetlerimizde incelemiş olduğumuz cinsiyete ait teorileri bilhassa birçok nevrozların oluşunda önemli rol oynar. Ancak aşağıda görüleceği gibi muhtelif amillerin tayin ettiği cinsel bünyelerin ve tiplerin objektif taraflarını ihmâl etmek de doğru değildir. En doğrusu, hormonal ve ırsi faktörleri bir arada cinsel tiplerin tayininde kabul etmektir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Hormon Tedavisi

hormon tedavisiHormon tedavisi büyük hormon hırsızlığı üzerinde bir şeyler yapmakla. Her geçen gün kadının dişiliği yavaş yavaş vücudundan akıp gitmektedir. Kadın kaybettiği şeyleri yerine koymalıdır. Varsayımla olarak bu çok kolaydır. Yapacağı tek şey, doktorunun kaybolan hormonları tablet ya da enjekteyle her ay vermesini sağlamaktır. Hepsi bu kadar son yılların tıp alanındaki yararlı çalışmalarını kendi çıkarına kullanabilen kadın saati durdurabilir. Bilgili olarak yapılan hormon desteklemesi vajinayı canlı, klitorisi dolgun ve cevap verici, göğüsleri mümkün olduğu oranda sıkı yapar. Aynı zamanda, beynin cinsel merkezindeki çarkın dönmesine yardımcı olur. Hormon desteklemesi erkek hormon yükselişini durdurur ve kadını kadın olarak korur. Ama pratikte bunu yapmak söylendiği kadar kolay değildir.... izmir erotic shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz